Kastrup Vinduet

Produktgaranti

Nedenstående garantibestemmelser er gældende med virkning ved ordrer leveret fra 1. januar 2019. For gældende garantierklæringer ved leveringer fra før 31. december 2018, kontakt venligst vores serviceafdeling. Du kan downloade vores produktgaranti som PDF.
Kastrup Vinduet er også medlem af Dansk Byggeri og har Byg Garanti.

KASTRUP yder

 • 10 års produktgaranti for fabrikations- og materialefejl ved leverede vinduer og døre i plast, træ og træ/aluminium, og for at isoleringsruder monteret i vinduer og døre forbliver fri for støv og dug i rudernes indre; og
 • 5 års produktgaranti på fyldninger og pladedøre; og
 • 4 års produktgaranti på persienneruder; og
 • 1 års garanti på elektrisk tilbehør

efter datoen for levering af de nævnte produkter (defineres á den dato, hvor KASTRUP leverer ordren fra det omhandlede produkt til KASTRUPs kunde).
Garantitilfælde skal af indehaveren straks og senest 3 måneder efter tidspunktet for konstatering af skaden/manglen skriftligt anmeldes til KASTRUP, og reklamationen skal være kommet frem til KASTRUP inden garantiperiodens udløb. Manglende overholdelse heraf medfører garantiens bortfald. Det rettes altid henvendelsen til den forhandler eller entreprenør, som har monteret/købt vinduerne eller dørene. Sammen med anmeldelsen skal fremsendes, ordrenummer, faktura eller følgeseddel fra forhandler eller entreprenør til dokumentation af, at skaden er omfattet af garantien.

Der må ikke ske påbegyndelse af udbedring af en anmeldt skade før KASTRUP eller en af denne bemyndiget person har besigtiget skaden og godkendt den som værende dækket af garantien. Der kan dog i påkommende tilfælde foretages midlertidige afværgeforanstaltninger for at undgå følgeskader mv.
Garantien er et supplement til indehaverens retsstilling i øvrigt og indskrænker eller ændrer således ikke på nogen måde de rettigheder, som indehaveren har mod sin leverandør, entreprenør eller mod KASTRUP i henhold til aftale eller lovgivning.

Betingelser for produktgarantien

 • Vinduer og døre skal være transporteret, opbevaret og monteret fagmæssigt korrekt under iagttagelse af gældende monteringsanvisninger fra KASTRUP og i øvrigt efter god håndværksmæssig skik. Monteringsanvisninger kan findes på www.kastrupvinduet.dk eller rekvireres hos KASTRUP.
 • Vinduer og døre skal anvendes på normal og korrekt måde uden at blive udsat for anden slitage end den der normalt er en følge af påvirkninger fra vind og vejr og af korrekt betjening.
 • Vinduer og døre skal vedligeholdes på korrekt måde vedrørende rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Der henvises til Vinduesindustriens forskrifter om vedligeholdelse, som kan findes på www.vinduesindustrien.dk eller kan rekvireres hos KASTRUP. For plast og træ/aluminium elementer kræves det at vinduernes og dørenes udvendige flader rengøres efter behov, dog som minimum med 2 årlige afvaskninger. For så vidt angår træ elementer skal disse behandles efter behov og inden en decideret forvitring af overfladen er påbegyndt.
 • Garantien dækker ikke skader på vinduer og døre, der måtte opstå som følge af andre årsager, såsom hærværk, fejlagtig brug, manglende eller mangelfuld rengøring og vedligeholdelse, fejl i tilstødende konstruktioner mv.
 • Garantien dækker alene funktionsmæssige svigt, og omfatter således ikke skader som følger af påvirkning af vind og vejr, og som blot forringer vinduernes eller dørenes udseende, eller skader som skyldes almindelige slid og ælde ved normal og korrekt betjening.
 • Garantien dækker ikke skader, der er dækket af anden garanti eller af en forsikring.
 • Garantien gælder alene ved montering af de omhandlede vinduer og døre i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland.

Betingelser for produktgarantien på Isoleringsruder

 • Ruden skal være fabriksmonteret.
 • Ruden skal i afstandsskinnen være forsynet med oplysninger om produktionstidspunktet.
 • Garantien dækker ikke skader, der måtte opstå som følge af andre årsager, såsom stød, slag, mangelfuld opbevaring, manglende beskyttelse i byggeperioden, bevægelser i tilstødende konstruktioner, frostsprængninger, termiske påvirkninger i øvrigt, kemiske angreb på glasset, hærværk, manglende eller mangelfuld rengøring og vedligeholdelse af ramme, karm og monteringsmaterialer mv.
 • Ruden må ikke have været udsat for bearbejdning efter levering, såsom slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning mv.
 • Ruder der har påsatte eller indbyggede dele, såsom blyruder, alarmsystemer, mv er alene dækket af garantien såfremt de pågældende dele ikke kan antages at være årsag til skaden.
 • Garantien dækker alene skader, hvor der viser sig støv eller dug i rudens indre.

Betingelser for produktgarantien på persienneruder

 • Garantien er afgrænset til alene at dække kvalitets- og funktionsfejl på persienneruden.
 • Garantien dækker ikke løse komponenter, såsom betjeninger, strømforsyninger og styringsenheder.
 • Garantien dækker kun direkte udskiftningsomkostninger.

Dækningsomfang

Garantien omfatter vederlagsfri, fagmæssig korrekt afhjælpning af skaden eller om nødvendigt vederlagsfri omlevering af nyt vindue, dør eller isoleringsrude. Er det pågældende vindue, den pågældende dør eller den pågældende isoleringsrude ikke længere i produktion kan der ske omlevering af et andet tilsvarende produkt.
KASTRUP har afhjælpningsret og –pligt, og kan derfor kun afkræves betaling for afholdte håndværkeromkostninger til afhjælpning, hvis KASTRUP ikke selv har sørget for afhjælpning indenfor en rimelig frist efter reklamation er modtaget.
Såfremt det viser sig nødvendigt at foretage omlevering omfatter garantien ikke håndværkerudgifter til udtagning og bortskaffelse af det beskadigede produkt eller til montering af det omleverede produkt.
Garantien dækker ingen form for betaling af erstatning, godtgørelse eller lignende. KASTRUP hæfter således hverken for følgeskader på bygninger, inventar og lignende, for udgifter til erstatningslejemål, opmagasineringer mv. eller for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Garantien omfatter ikke

 • Slitage som følge af almindeligt dagligt brug, blegning/nuanceforskelle eller andre forhold der skyldes vind og vejr. Herunder sliddele inden for beslag og tætningslister som må udskiftes med baggrund i anvendelse og betjening.
 • Tæthed for døre leveret med 1. punktslås og hvor konstruktionen gennembrydes af tilbehør såsom ventiler og kattelemme osv.
 • Tæthed på indadgående døre.
 • Produkter der belastes af ydre påvirkninger som: diverse skumtyper og andre bygningsdele, ekstreme påvirkninger ift. varme, fugt, kemi og klima.
 • Funktionaliteten i elementer der overskrider maksimum mål i KASTRUPs
  typeoversigt eller hvor der er noteret forbehold i ordrebekræftelsen.
 • Såkaldte udviklingsskader, hvor der viser sig en defekt, men hvor KASTRUP har anvendt metoder og materialer, som på fremstillingstidspunktet blev anset for sædvanlige og forsvarlige blandt fagfolk.

I øvrigt

Kondens på ruder:

Vi gør opmærksom på at der i visse vejr situationer pga. den høje isoleringsevne i produkterne kan opstå forbigående dug på ruden.

Termiske brud i glas

Termiske spændinger i glas opstår ved en uensartet varmepåvirkning af glasset og sker typisk efter at elementerne er indbygget, og skyldes forhold som ligger udenfor vinduesproducentens indflydelse.

Læs mere her: 

www.vinduesindustrien.dk/professionel/vejledninger/andre-vejledninger